DUBOSSARSKY VINOGRADOV Natasha
Русский / English


Dubossarsky&Vinogradov

Natasha

2010
oil on canvas
195 х 390 cm